موسسه خیریه حیات صالحین مهدیار ، کمک به ایتام ، کمک به نیازمندان