اهداف حیات صالحین

1- توجه و تاکید بر بنیان خانواده و خانواده محوری در کلیه فعالیت‌ها
2- تاکید بر توسعه فرهنگی خانواده‌ها و مقابله با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقا مسئولیت پذیری خانواده‌ها
3- تمرکز بر تعالی و رشد خانواده مبتنی بر برنامه‌های توانمندسازی، خودباوری، خود اتکایی و عزت نفس
4- توجه متوازن و متناسب به حمایت زیستی، فرهنگی و اجتماعی، اشتغال، ازدواج، مسکن و…
5- توسعه عدالت حمایتی با تاکید بر خانواده‌های به شدت محروم و نیازمند و خانواده‌های مستعد
6- جلب مشارکت گسترده و موثر و متناسب خانواده‌های مددجو در تنظیم و اجرای برنامه‌های مختلف با بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی
7- تقویت انگیزه‌های خوداتکایی خانواده‌ها با تاکید بر منزلت اجتماعی، عزت نفس، توانمندسازی، ارتقا وضعیت معشیتی
8- ایجاد تحول در اشتغال و خودکفایی خانواده‌ها با بهره گیری از قابلیت‌ها و منابع موجود
9- ترویج و اشاعه روحیه امیدواری، نشاط و روحیه کار و خلاقیت در راستای فرهنگ مطلوب، تلاش، سخت کوشی و خود اتکایی
10- شناسایی و جلب مشارکت آحاد مؤمنین در جهت گسترش فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری
11- جلب مشارکت نخبگان و حساب نفرات در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با خانواده‌ها

مجوز فعالیت