مشکل طالبان پاکستانی برعهده دولت پاکستان است نه افغانستان