حیات صالحین مهدیار یک موسسه خیریه در تهران است که رسالت آن حمایت از بیماران، افراد مستمند، بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مناطق محروم می‌باشد.

هدف ما به حداقل رساندن مشکلات مردم بی‌بضاعت مناطق محروم کشور از طریق ارائه طرح‌های حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست، بیماران سرطانی و خانواده‌های کم درآمد می‌باشد.